Regulamin sprzedaży on-line

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Klub – Janeiro House, ul. Górna Wilda 74/64, Poznań

Firma – JANEIRO HOUSE Beata Nowicka, ul. Górna Wilda 74/64, 61-564 Poznań

Dane rejestrowe – NIP 7772992732  REGON 362117919

Strona internetowa – strona internetowa www.janeiro-house.pl

Platforma eFitness – https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/kup-karnet

Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w platformie eFitness z bezpośrednim dostępem za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

1.       Sprzedaż karnetów prowadzi Firma.

2.       Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.janeiro-house.pl poprzez przejście do platformy eFitness, wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego w platformie eFitness,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

3.       Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy na stronie internetowej. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.

4.       Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

5.       Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

6.       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

7.       Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

8.       Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez DotPay.

9.       Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Kupującego jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania środków przez firmę na koncie Przelewy24.

10.    W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do rejestracji w platformie eFitness.

11.    W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt podczas rejestracji w platformie eFitness Klubu. Zgłoszenie można przesłać także później, za pomocą poczty elektronicznej na adres info@janeiro-house.pl, lub wiadomość na facebooku: Facebook.pl/janeirohouse, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

12.    Za pośrednictwem strony internetowej można kupić Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu lub skorzystania z kodu rabatowego, jeśli się taki posiada.

13.    Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

14.    Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

15.    Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@janeiro-house.pl

16.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

17.    Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

18.    Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

19.    Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

20.    Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

21.    Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania poprzez profil Klubowicza w platformie eFitness..

22.    Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

23.    O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na w aktualnościach w platformie eFitness,  w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia oraz wysłanie powiadomienia e-mail, na podany przy rejestracji adres e-mail Kupującego, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

24.    Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.janeiro-house.pl. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

26.    Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.