Przejdź do treści

Regulamin

Opublikowano dnia 19.01.2022

I Warunki ogólne
 1. Zajęcia są prowadzone w Janeiro House, studiu przy ul. Górna Wilda 74/64 w Poznaniu. Studio prowadzone jest przez Janeiro House Beata Nowicka, NIP: 7772992732, REGON: 362117919, zwanym dalej Janeiro House.
 2. Janeiro House oferuje zajęcia, oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze tanecznym i sportowym.
 3. Janeiro House realizuje zajęcia dla zarejestrowanych uczestników, zwanych dalej Klubowiczami,
  w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja wynajmu sali w celu zrealizowania samodzielnych treningów.
 4. Janeiro House w celu organizacji zapisów, ustalania grafiku i rejestrowania wpłat, korzysta z platformy eFitness i system ten jest głównym narzędziem komunikacji z Klubowiczem w sprawach związanych
  z organizacją zajęć. Każdy Klubowicz, zobowiązany jest do jednorazowej rejestracji na stronie https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/kup-karnet, do której odnośnik można znaleźć na oficjalnej stronie studia https://janeiro-house.pl oraz fanpage https://facebook.com/janeirohouse i późniejszego korzystania z założonego profilu, w celu zarządzania rezerwacją i dokonywania kolejnych zakupów.
II Organizacja zajęć, dokonywanie rezerwacji, odrabianie zajęć i rezerwacje stałe
 1. Godziny, rodzaje i poziomy zajęć, wraz z liczbą dostępnych miejsc na dany dzień, są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec
 2. Klubowicz ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym zakupieniu karnetu przez stronę internetową https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/kup-karnet.
 3. Nieopłacona rezerwacja może zostać usunięta, w szczególności w przypadku oczekującej listy rezerwowej.
 4. Cennik związany z cenami promocyjnymi znajduje się na stronie internetowej https://janeiro-house.pl/#cennik oraz w platformie eFitness, w zakładce „Kup karnet”.
 5. Karnet obowiązuje przez 30 dni od wybranej daty jego rozpoczęcia (czyli np. data pierwszego treningu z wykorzystaniem danego karnetu) i określa ilość wejść do wykorzystania na zajęcia.
 6. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę ani na następny miesiąc. Cesja na inną osobę jest możliwa w dacie ważności karnetu.
 7. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść. Cennik widniejący na stronie https://janeiro-house.pl/#cennik jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Zakup karnetu jest możliwy w recepcji studia Janeiro House oraz przez stronę internetową (patrz pkt 2.).
 8. W wypadku, kiedy Klubowicz nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je w innej grupie, w której będą wolne miejsca. By mieć prawo do odrobienia zajęć, niezbędne jest zgłoszenie minimum 16h przed planowanym treningiem (czas niezbędny na zaplanowanie przebiegu zajęć w danym dniu) poprzez odwołanie rezerwacji w systemie eFitness. Zgłoszenia dokonywane później poprzez wiadomość mailową lub na messengerze, będą uznawane za nieważne, chyba że Klubowicz znajdzie inną osobę na swoje miejsce. Odrobić zajęcia należy w dacie ważności aktywnego karnetu, a rezerwacji należy dokonać poprzez platformę eFitness.
 9. Uczestnicy zajęć Pole Dance mogą odrobić zajęcia na innych grupach Pole Dance adekwatnych do ich poziomu zaawansowania, lub w kontakcie z Janeiro House, skorzystać z innych zajęć jak stretching, power pole, akrobatyka, na które jest wolne miejsce. Mogą także w ramach odrabiania zaległych zajęć skorzystać z open pole (regulamin dot. open pole – patrz pkt 16. w sekcji III Bezpieczeństwo i przebieg zajęć.).
 10. Na prośbę Klubowicza posiadającego aktywny karnet, Janeiro House może założyć stałą rezerwację na wybrane zajęcia, jeśli są dostępne wolne miejsca. W przypadku braku wolnych miejsc, nie ma możliwości założenia stałej rezerwacji, a Klubowicz dokonuje rezerwacji samodzielnie poprzez efitness i może wpisać się na listę rezerwową.
 11. Klubowicz, który posiada stałą rezerwację, ma obowiązek wypisania się z zajęć, w których nie może uczestniczyć, nawet po wykorzystaniu karnetu, gdyż stała rezerwacja pozostaje aktywna, do momentu jej odwołania lub do momentu usunięcia jej przez Janeiro House, jednocześnie Janeiro House ma prawo naliczyć opłatę za trening, w którym Klubowicz nie odwoła udziału i nie opłacił rezerwacji wcześniej.
 12. Janeiro House ma prawo usunąć stałą rezerwację Klubowicza, który nie posiada aktywnego karnetu i nie pojawia się na zajęciach,z których wcześniej się nie wypisał i o nieobecności na których nie poinformował w żadnej innej formie (patrz pkt. 8).
 13. W wypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych po stronie instruktora lub studia Janeiro House, lub zbyt niskiej frekwencji, zajęcia te będą odrabiane w trybie, jakie Janeiro House ustali z daną grupą poprzez:
  – ustalenie innego, dogodnego dla wszystkich terminu,
  – adekwatne wydłużenie karnetu wejściowego.
  Klubowicz ma też prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych zajęciach, po wcześniejszej rezerwacji poprzez profil Klubowicza w platformie eFitness.
 14. Janeiro House zobowiązuje się do poinformowania Klubowiczów o ewentualnym odwołaniu zajęć przez wiadomość sms i/lub email i/lub portal Facebook, najpóźniej 3 godziny przed planowanym treningiem.
 15. Janeiro House zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za karnet, w którym nie odbyły się ani razu
  z przyczyn leżących po stronie organizatora. Zwroty będą dokonywane przelewem, na konto, z którego opłacono karnet lub w przypadku wpłat kartą i gotówką w recepcji studio, na wskazane konto.
 16. Janeiro House zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie, gdy liczba regularnych uczestników spada poniżej 4 osób. Grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z Klubowiczem.
 17. Promocje cenowe są ustalone przez studio Janeiro House i mają określony czas trwania. Promocje ogłaszane są za pomocą wiadomości mailowych, strony Facebook oraz bezpośrednio przy recepcji studia, kierowane są do poszczególnych odbiorców (stali klienci, nowi klienci, Facebooka) i dotyczą zawsze Klubowicza, do którego dotarła dedykowana wiadomość. Promocje się nie łączą.
III Bezpieczeństwo i przebieg zajęć
 1. Klubowicz zobowiązuje się stosować do zaleceń instruktora, wykonywać pełną rozgrzewkę i przykładać staranność do wykonywanych ćwiczeń podczas całego treningu. Jeżeli, na przykład w przypadku spóźnienia, Klubowicz pominie rozgrzewkę, lub nie słucha zaleceń instruktora, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku studia, jak i instruktora prowadzącego. Deklaracja ta jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Instruktor zobowiązuje pilnować porządku zajęć, rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem Janeiro House. Jednocześnie studio Janeiro House zastrzega sobie prawo do przesunięć, wynikających w sytuacjach niezależnych. Przesunięcia nie powinny być dłuższe niż 10 minut.
 3. W przypadku ewentualnych przesunięć nie będzie pomijał elementów treningu niezbędnych do jego bezpiecznego przeprowadzenia.
 4. Klubowicz nie ma prawa przebywać na sali treningowej poza zajęciami ze względów bezpieczeństwa. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem. Wyjątkiem są godziny open pole (patrz pkt 16.) i wynajmu sali.
 5. Janeiro House informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Klubowicz deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy dojdzie do kradzieży lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony studia. Klubowicz taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu (panel rejestracji i strefa klienta w platformie efitness https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/login).
 6. Janeiro House informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie Klubowicz deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Klubowicz taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu (panel rejestracji i strefa klienta w platformie efitness https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/login).
 7. Janeiro House nie oferuje Klubowiczom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas open pole lub innych treningów mają charakter prywatny. Klubowicz zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. Klubowicz taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 8. Instruktor Janeiro House prowadzi zajęcia techniczne z wykorzystaniem drążka pionowego w postaci zajęć akrobatycznych lub opartych na krótkich sekwencjach połączonych ruchów – w przypadku zajęć stricte tanecznych. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur, jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 9. Teren studia Janeiro House jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Janeiro House. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Ze względu na unikalny klimat i specyfikę zajęć, która jest również przedmiotem usługi studia, Janeiro House chroni prywatność Klubowiczów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. Kara będzie dochodzona za pośrednictwem procesu sądowego.
 10. Każda osoba, która przebywa na terenie Janeiro House, musi być osobą do tego upoważnioną np. być aktywnym Klubowiczem, posiadającym ważny (opłacony) karnet/wejściówkę. Osoby nieupoważnione, niebędące aktywnym Klubowiczem zmuszone są opuścić placówkę w trybie natychmiastowym, chyba że właściciel, lub instruktor obecny w studio, zdecydują inaczej.
 11. Każdy karnet, jest wiążącą umową między Klubowiczem, a studiem i określa personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 12. Podczas zajęć Klubowicz uczestniczący w nich jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
 13. Przebywać na sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym, wskazanym przez trenera oraz w obuwiu zmiennym lub boso, w zależności od rodzaju zajęć.
 14. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu znajdującego się na sali Janeiro House. 
 15. Osoba niewykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników zajęć, może zostać wyproszona z zajęć i ze studia Janeiro House. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać na zasadach wypisanych wyżej.
 16. Godziny open pole są dostępne w grafiku dostępnym na stronie https://janeirohouse-poznan.cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec. Klubowicz zapisuje się na open pole poprzez tę stronę, na tej samej zasadzie, co na pozostałe treningi Janeiro House z wyjątkiem zasad korzystania ze stałej rezerwacji. Uczestnicy open pole (osoby korzystające z usługi wynajmu) deklarują, że są najemcami sali i deklarują, że nie angażują w jej wykorzystanie (przeznaczenie wynajmu) Janeiro House, co wiąże się z deklaracją, iż nie będą rościli sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku jakiegokolwiek negatywnego zdarzenia na sali, uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji. Klubowicz podczas najmu zwalnia z odpowiedzialności studio Janeiro House nie mniej jednak studio w powołaniu na pkt. 6. dochowa wszelkiej staranności, by w pełni zabezpieczyć teren treningowy, by był gotowy do wynajmu.
 17. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi lub recepcji studia. Użytkowanie sprzętu przez Klubowicza niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód zgodnie z Kodeksem Cywilnym będzie skutkowało koniecznością pokrycia kosztów naprawy szkód zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 18. Klubowicz zajęć, przy zakupie karnetu, oświadcza akceptację regulaminu oraz potwierdza stan zdrowia, pozwalający na udział w zajęciach, oświadczenia są zgodne ze stanem faktycznym i stanowią odrębną deklarację.
IV Wizerunek, bezpieczeństwo danych i prawa autorskie
 1. Klubowicz uczestniczący w zajęciach oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w studiu Janeiro House (głównie podczas wydarzeń sportowych, warsztatów, zajęć specjalnych) zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Klubowicz zostanie każdorazowo poinformowany o tym, że na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub wideo. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo studio usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Janeiro House Beata Nowicka. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na tworzenie materiałów foto i wideo, proszone są nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub wideo, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć wideo, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie wydarzenia/ usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 2. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne są na stronie https://janeiro-house.pl/RODO.
 3. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez właścicielkę studia Janeiro House i samych instruktorów na podstawie poszczególnych umów. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Janeiro House lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
V Działanie w okresie działania Siły Wyższej
 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację usługi (odgórne rozporządzenia, kataklizmy etc.).
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Janeiro House jest uprawnione do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do momentu ustania Siły Wyższej, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Janeiro House i Klubowiczem.
 4. W przypadku, gdy Klubowicz z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klubowiczowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klubowiczem.
 6. Klubowicz będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klubowicza sposób.
 8. Klubowicz wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.
VI Postanowienia końcowe
 1. Uczęszczanie na zajęcia w studiu Janeiro House jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez Klubowicza. Klubowicz, który przystępuje do zajęć, deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje za świadomą zgodę na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony.
 3. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
 4. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie.